Should Sinisterra start vs Brentford?

Yes!

Yes!

No!

No!