Do you believe Donald?

No, he is lying

No, he is lying

Yes, I believe him

Yes, I believe him